۰ رأی
شرح خدمات
سونوگرافی درمانگاه مسجد جامع غدیرخم
سونوگرافی
ماموگرافی
التراسونوگرافی داپلر رنگی،ام_آر_آی،سی تی اسکن و....
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)