۰ رأی
شرح خدمات
کلینیک رادیولوژی دکتر کاووسی
کلیه تصاویر بیماران ارجاعی شما به مدت دوماه درسایت موجود میباشد.
شما میتوانید تمام یا بخشی از این تصاویر را ذخیرهنمایید.
میتوانید دنسیتی تصاویررا تغییر داده و نواحی موردنظر خود را بهتر مشاهده نمایید.
میتوانید از آپشن بزرگنمایی استفاده نمایید و همچنین پرینت کاغذی از تصاویر تهیه نمایید.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)