۰ رأی
شرح خدمات
دکتر حسین قناعتی
متخصص رادیولوژی از دانشگاه علوم پزشکی تهران (۱۳۷۴)
دکترای پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران (۱۳۷۰)
استاد تمام رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران از سال ۱۳۹۱
مدیر مرکز تصویربرداری بیمارستان امام خمینی از سال ۱۳۶۷
رئیس مجله رادیولوژی ایران
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)