۰ رأی
شرح خدمات
دکتر مهیار غفوری
متخصص تصویربرداری (رادیولوژی)
متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
عضو هیأت علمی و استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران
تصویربرداری سیستم ادراری تناسلی، بیوپسی پروستات، ام ارای پروستات، صویربرداری های مربوط به ناتوانی جنسی،سرطان های سیستم ادراری تناسلی بخصوص پروستات و مثانه، اسپکتروسکوپی پروستات،تروماهای سیستم ادراری تناسلی تحتانی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)