۰ رأی
شرح خدمات
تصویربرداری دکتر نژاد حسین
رادیولوژی دیجیتال ، ساده و تخصصی با کمترین میزان اشعه
عکس رنگی رحم ( هیسترو سالپنگو گرافی )
عکس رنگی از مری ، معده و روده ها
سونوگرافی عمومی و تخصصی و داپلر رنگی
سونوگرافی NT ( غربالگری اول از هفته ۱۲ تا هفته ۱۳ و ۶ روز حاملگی )
آنومالی اسکن ( هفته ۱۸ تا ۲۲ حاملگی )
رادیوگرافی دیجیتال کامل دندان ها ( OPG ) و سفالومتری با کمترین میزان اشعه
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)