۰ رأی
شرح خدمات
آزمایشگاه نور
آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور سال ۱۳۷۶ تاسیس و هم اکنون در ده طبقه مشغول به کار است. این آزمایشگاه در بخشهای بیوشیمی، خون شناسی،ایمونولوژی،سرولوژی،میکروب شناسی،انعقاد،فلوسایتومتری، قارچ شناسی، هورمون شناسی و... فعالیت می کند.برای انجام آزمایشهای لازم دوران بارداری می توانید به این مرکز مراجعه کنید.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)