۰ رأی
شرح خدمات
آزمایشگاه دانا
آزمایشگاه دانا زیرنظر دکتر افسانه رجبیانی متخصص پاتولوژی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران فعالیت می کند. این آزمایشگاه تخصصی می تواند مرکز مناسبی برای انجام همه آزمایشهای لازم دورا ن بارداری باشد.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)