۰ رأی
شرح خدمات
دکتر منصوره منصوری
متخصص ارولوژی جراح کلیه و مجاری اداری
ارولوژی
بورد تخصصی جراحی کلیه و مجاری اداری (ارولوژی ) از دانشگاه علوم پزشکی ایران سالهای ۷۷_۸۱
_ پزشکی عمومی از دانشگاه شهید بهشتی سال ۷۳
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)