۰ رأی
شرح خدمات
 دکتر بهزاد نجمی
بورد تخصصى در رشته ارولوژى دانشگاه علوم پزشكى ارومیه ١٣٧٩-١٣٨٣
پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشكى ١٣٤٩-١٣٦٧
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)