۰ رأی
شرح خدمات
بیمارستان شهید مدرس
مرکز پزشکی آموزشی و درمانی شهید مدرس از سال ۱۳۵۴ توسط سازمان برنامه تجهیز و به دانشکده پزشکی دانشگاه ملی ایران واگذار گردید که در ابتدای تاسیس بیمارستان با بخشهای قلب و عروق هماتولوژی، جراحی عمومی،ارولوژی،دیالیز ،نفرولوژی ،جراحی قلب،بیهوشی وبخشهای پاراکلینکی شروع به کار نمود.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)