۰ رأی
شرح خدمات
بیمارستان مسیح دانشوری
ارائه خدمات درمانی با کیفیت مطلوب در زمینه سل،بیماری های ریوی،قفسه صدری و بیماری های مرتبط،کاهش بار بیماری،ارتقاء سطح کیفی خدمات بهداشتی درمانی و تعالی خدمات بالینی،ارائه خدمات مراقبتی از راه دور به خصوص مراقبت های ویژه
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)