۰ رأی
شرح خدمات
بیمارستان امام رضا (ع) 501 ارتش
بخشهای درمانی:
پاراکلینیک
بخش آی سی یو
بخش سی سی یو
بخش جراحی مردان۱
بخش جراحی مردان۲
بخش جراحی بانوان
بخش داخلی مردان
بخش داخلی بانوان
بخش خون مردان
بخش خون بانوان
بخش جراحی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)