۰ رأی
شرح خدمات
بیمارستان اعصاب و روان رضایی
بیمارستان رضاعی در سال ۱۳۲۴ تاسیس شده است این مرکز با امید به بهبود وضع بیمارانی که شرایط زندیگی شان با افراد کل جامعه تفاوت دارد بنا شده است.ما نیز به دنبال همین ایده تا کنون پیش رفته ایم.اکنون نیز تمام سعی وتوانمان را به کار گرفته ایم تابتوانیم ادامه دهنده راه بانی وموسس این مرکز باشیم . با استعانت ا ز خداوند متعال و آفریننده همه خوبی ها و زیبائیها ما همگی قدم در راهی گذاشتیم ایم که نشات گرفته از ایثار و فداکاری انسانی برنامه استراتژی روشی است برای رسیدن به اهداف این بیمارستان در جهت بهبود وضعیت بیماران و استفاده بهینه از علوم و فرایندهای مدیریتی برای رسیدن به یک جامعه مطلوب میباشد.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)