۰ رأی
شرح خدمات
بیمارستان توس
این بیمارستان در تهران واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است که در سال ۱۳۵۵ با ظرفیت ۱۰۰ تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر ۱۱۶ تخت دایر دارد.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)