۰ رأی
شرح خدمات
بیمارستان اعصاب و روان مهرگان
این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است که در سال ۱۳۴۶ با ظرفیت ۲۵ تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر ۷۰ تخت دایر دارد.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)