۰ رأی
شرح خدمات
دکتر فرهاد ابوالحسن چوبدار
مراقبت های ویژه نوزادان (NICU)
عضو هیات علمی بخش غنچه بیمارستان آموزشی درمانی فوق تخصصی کودکان حضرت علی اصغر
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)