۰ رأی
شرح خدمات
دکتر علی محمودی
متخصص چشم پزشکی
بورد تخصصی چشم از دانشگاه علوم پزشكی شهيد بهشتی (۱۳۹۰)
دكترای پزشكی عمومی از دانشگاه تهران (۱۳۸۵)
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)