۰ رأی
شرح خدمات
دکتر غلامحسین عابدی زاده
متخصص چشم پزشکی
دکترای چشم پزشکی عمومی
بیمارستان های طرف قرارداد:
بیمارستان خاتم انبیاء
کلینیک بینا
کلینیک مرکزی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)