۰ رأی
شرح خدمات
دکتر پرویز ارتفاعی
دارای برد تخصصی گوش، حلق و بینی ، نشانه ای بر مهارت و دانش جناب آقای دکتر پرویز ارتفاعی می باشد.
جناب آقای دکتر پرویز ارتفاعی موفق به کسب مقام استادیار نمونه دانشگاه یزد از سال ۷۲ تا ۷۶و نفر سوم آزمون برد تخصصی در سال ۱۳۷۳ شدند.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)