۰ رأی
شرح خدمات
 باشگاه فاخته
بالا بردن آمادگی جسمانی
انعطاف پذیری
چربی سوزی
قدرت جسمانی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)