۰ رأی
شرح خدمات
دکتر محمد جواد نخعی
متخصص بیماری های پوست (درماتولوژی) از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دکترای پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز
کارشناس سلامت برنامه های سیما
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)