۰ رأی
شرح خدمات
الهام دادوران
کنترل بارداری
روشهای جلوگیری از بارداری
IUDگذاردن ودرآوردن
درمان عفونتهای زنان
بیماریهای آمیزشی
خونریزیهای رحمی و نامرتبی پریود
تست پاپ اسمیر به روش (liqid pap)
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)