۰ رأی
شرح خدمات
 دکتر پریوش آل طاها
متخصص زنان و زایمان از دانشگاه علوم پزشکی ایران
دکترای پزشکی عمومی از دانشگاه شهید بهشتی
بیمارستان پیامبران
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)