۰ رأی
شرح خدمات
دكتر شهناز آقافرج اله
متخصص رادیولوژی , سونوگرافی
فارغ اتحصیل پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی
فارغ التحصیل رشته تخصصی رادیولوژی از دانشگاه علوم پزشکی
دارا ی مدرک فلوشیپ MRI از کشور انگلستان
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)