۰ رأی
شرح خدمات
مرکز تصويربرداری پزشکی بيمارستان صدر
۱. راديوگرافی های ساده
۲. ماموگرافی
۳. سونوگرافی معمولی؛ شامل تمامی سونوگرافی های عادی از قبيل تيروئيد، نسوج نرم تمامی مناطق بدن، سينه‌ها، نواحی اينگوئينال و ...
۴. سونوگرافی کالر داپلر، از شريان و وريد اندام‌های فوقانی، تحتانی و کاروتيد
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)