۰ رأی
شرح خدمات
 آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک رصد
انجام کلیه آزمایشات عمومی و تخصصی
با مشارکت علمی ۱۲ تن از اعضای هیئت علمی دانشگاه ها، دکترا و متخصصین آزمایشگاهی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)