۰ رأی
شرح خدمات
آزمایشگاه نسیم قیطریه، دقیق و مقرون به صرفه
تحت نظر پزشک آزمایشگاه
پذیرش و انجام تست های معمول، تخصصی و فوق تخصصی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)