۰ رأی
شرح خدمات
آزمایشگاه دکتر شهیدی
انجام کلیه آزمایشات عمومی و تخصصی
تشخیص ملکولی و اندازه گیری کمی کیفی ویروسها و باکتریها بیماریزا و آزمایشات غربالگری سندروم داون (Double markertriple , Quad,...)
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)