۰ رأی
شرح خدمات
دکتر علی حسامی
آزمایشات تخصصی هورمونی، روماتولوژی و تومور مارکرها
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)