۰ رأی
شرح خدمات
آزمایشگاه نگار
نمونه گیری در فضای استاندارد، مدرن و آرامش بخش و همچنین در منزل
برنامه ریزی و هماهنگی جهت چکاپ سالیانه مراجعین
بهترین دستگاه های اتوماتیک آزمایشگاهی
بهترین کیت ها و مواد آزمایشگاهی به نام دنیا
امکان ارسال جواب از طریق ایمیل به مراجعه کننده و پزشک مربوطه
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)