۰ رأی
شرح خدمات
آزمایشگاه و پاتوبیولوژی فوق تخصصی ارس
مرکز آزمایشات تخصصی و فوق تخصصی شمال تهران
طرف قرارداد با کلیه بیمه های عمومی و تکمیلی
مجهز به تجهیزات بسیار پیشرفته آزمایشگاهی و پاتولوژی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)