۰ رأی
شرح خدمات
آزمایشگاه روشا
انجام کلیه آزمایشات عمومی و تخصصی
تشخیص ملکولی و اندازه گیری کمی کیفی ویروسها و باکتریها بیماری زا
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)