۰ رأی
شرح خدمات
آزمایشگاه پاتوبیولوژی استقلال
انجام کلیه تست های تخصصی و فوق تخصصی
کلیه آزمایشات هورمونی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)