۰ رأی
شرح خدمات
آزمایشگاه پاتوبیولوژی تات
انجام دقیق کلیه آزمایشات تخصصی و فوق تخصصی در سریعترین زمان
خونگیری با استفاده از تکنیک خلا
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)