۰ رأی
شرح خدمات
دکترفریده روشنعلی
متخصص قلب وعروق
انجام اکو قلب
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)