۰ رأی
شرح خدمات
دکتر محمد حسین بهزاد مقدم
متخصص بیماری های کودکان
پزشک مقیم بیمارستان خصوصی عرفان
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)