۰ رأی
شرح خدمات
دکتر فرید ایمان زاده
رئیس مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کودکان مفید
عضو هیأت علمی دانشگاه
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)