۰ رأی
شرح خدمات
دکتر پریچهر خدنگ
متخصص بیماری های کودکان
عضو انجمن علمی پزشکان کودکان ایران
دکترای حرفه‌ای پزشکی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)