۰ رأی
شرح خدمات
مجموعه ورزشی رایا
با مدیریت و مربیگری مستقیم مژگان سیمایی
دارای بورد مربیگری از آلمان و آمریکا
باشگاه معرفی شده نمونه سال ۹۰
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)