۰ رأی
شرح خدمات
باشگاه تندرستی ناصری
دارای سالن هوازی به مساحت ۳۰۰ متر
رشته های متنوع رزمی و هوازی
زیرنظر کارشناسان تربیت بدنی و مربیان ارشد فدراسیون
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)