۰ رأی
شرح خدمات
دکتر پروین منصوری
درمان های بستری، سرپایی و جراحی پوست
درمان با نور و لیزر در زمینه بیماری های پوست و زیبایی
دارای برد تخصصی پوست از دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تهران
دکترای پزشکی عمومی از دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تهران
مؤسس و رئیس بخش پوست بیمارستان امام خمینی ـ دانشگاه علوم پزشکی تهران
مؤسس و عضو انجمن طب کار دانشگاه علوم پزشکی تهران
عضو هیئت صدور گواهینامه برای وزارت بهداشت درمان و آموزش
معاون پژوهشی مرکز تحقیقات پوست و سلول های بنیادی دانشگاه علوم پزشکی تهران
تدریس پوست برای دانشجویان پزشکی ـ کارآموزان و دستیاران پوست و طب کار و دانشجویان دکتری تخصصی پژوهشی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)