۰ رأی
شرح خدمات
دکتر احسان عبدلی
متخصص دندانپزشکی اطفال و عضوهيئت علمی دانشگاه
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)