۰ رأی
شرح خدمات
دکتر قاسم انصاری
متخصص دندانپزشکی کودکان
مدیریت بخش های مختلف فلوشیپ و بیمارستان مفید
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)