۰ رأی
شرح خدمات
دکتر مسعود فلاحی نژاد
متخصص دندانپزشکی کودکان
مدیریت و هماهنگی گروه دندانپزشکی بیمارستان مفید
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)