۰ رأی
شرح خدمات
نازنین مهدیان
کارشناسی روانشناسی بالینی
کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی
عضو سازمان نظام روانشناسی
روانشناس بالینی با رویکرد شناختی_رفتاری
طرحواره درمانگر مرکز مشاوره مهرگان
طرحواره درمانگر مرکز مشاوره راه فردا
طرحواره درمانگر مرکز مشاوره سیمای خرد
روانشناس بالینی مرکز جامع خدمات مشاوره سازمان بهزیستی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)