۰ رأی
شرح خدمات
دکتر مرجان رابعی
دانشجوی دکترای تخصصی روانشناسی
* متخصص رواندرمانگر کودک
* آموزش مدیریت خشم و تنظیم هیجان کودک
* گذراندن دوره های جامع تربیت رواندرمانگر کودک
مجری برگزاری کارگاههای مادر و کودک با رویکرد PMT (مدیریت رفتاری کودکان به والدین)
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)