۰ رأی
شرح خدمات
آرزو نظری
کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد اراک
کارشناسی زیست شناسی دانشگاه علوم اراک
مشاوره پیش از ازدواج
زوج درمانی
مشاوره فردی
تحول فردی و درمان وابستگیهای عاطفی با رویکرد واقعیت درمانی و گروه درمانی وابستگی های ناسالم
گروه درمانی زوجین
گروه درمانی براساس مفاهیم واقعیت درمانی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)