۰ رأی
شرح خدمات
دکتر مجتبی ارحام صدر
پزشکی عمومی از دانشگاه یزد
دوره ی تخصصی روانپزشکی در دانشگاه علوم پزشکی ایران و انستیتو روانپزشکی تهران
درمان دارویی و طبی بیماریهای روانپزشکی و اعتیاد به مواد محرک و سومصرف داروها، برای زوج درمانی سیستمی_تحلیلی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)