۰ رأی
شرح خدمات
دکتر منصوره کیانی دهکردی
دکتری پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
قبولی در آزمون پذیرش دستیار تخصصی رشته روانپزشکی(اعصاب و روان) ،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران
قبولی در آزمون گواهینامه و دانشنامه تخصصی در رشته روانپزشکی
دانش پژوه دوره روان درمانی تحلیلی در انستیتوی روانکاوی تهران
فلوشیپ روان درمانی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)