۰ رأی
شرح خدمات
دکتر حمزه علیمرادی
دکترای تخصصی روانشناسی بالینی دانشگاه شهید بهشتی(در حال تحصیل).
کارشناس ارشد روانشناسی بالینی کودک ونوجوان دانشگاه تبریز (دوره روزانه).
کارشناسی روانشناسی بالینی دانشگاه خوارزمی(تربیت معلم) تهران(دوره روزانه) : فارغ التحصیل دانشجوی نمونه فرهنگی از طرف وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)